ไปหน้าแรก || เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 || โทร.075 502 938 LINE ID. maiteawsanook
รหัสทัวร์ R72
ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะปีนัง สู่ มนต์ขลัง เกาะลังกาวี
กำหนดการเดิน ::
วันแรก สนามบินหาดใหญ่–ด่านสะเดา–ปีนัง–ป้อมปืน–วัดเขาเต่า–วัดไทย–วัดพม่า–Stra Cruises
08.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดา เพื่อเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย  ( รบกวนลูกค้าแจ้งเวลาที่มาถึงที่แน่นอนอีกครั้ง )
09.00 น. นำคณะเดินทางถึง ด่านสะเดา ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั่นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (1)
บ่าย นำคณะเดินทางถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน นำคณะชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน   อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย
16.30 น. จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่านล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนังและน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค
  เข้าที่พัก บนเรือ Star Cruises    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.    บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises (2)  จากนั่นให้คณะอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์ เช่น สปา สระไว้น้ำ  ชมโชว์  นั่งดื่ม เป็นต้น) หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรือก็ได้ตามอัธยาศัย
วันที่สอง Satra Cruise–ปีนังอาร์ตสตรีด- ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส–เกาะลังกาวี–เคเบิ้ลคาร์–ย่านตลาดกัวฮ์
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบน เรือStar Cruises (3)  จากนั่นชมบรรยากาศยามเช้าของน่านนำสิงคโปร์ บนดาดฟ้าเรือ ถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
08.00 น. สมควรแก่เวลา อำลาเรือสตาร์ครูซ นำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวี
09.00 น. พาคณะเดินชม ย่านปีนังอาร์ตสตรีด ซึ่งเป็นย่านบรรยากาศเก่าๆ ในเกาะปีนัง มาเลเซีย
11.00 น. นำคณะเดินทางถึง  ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส  รอเวลาลงเรือ
12.00 น. นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างนั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
13.30 น. นำคณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ร้านอาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านภัตตาคาร  (4)   
  จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม  ให้คณะได้เก็บภพไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เย็น จนได้เวลาอันเหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (5)  จากนั่น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก Bella Vista  Hotel  Langkawi  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม สุสานพระนางมัสสุหรี – พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – ดาตารันลัง (พญานกอินทรีย์) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง-สนามบินหาดใหญ่ 
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ) จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
10.30 น. จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ ดาตารันลัง พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่นเสื้อชูชีพ ระหว่างนั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
13.00 น. นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ เพื่อเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่
13.30 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารในตัวเมืองสตูล  (7)      
จากนั่นนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินหาดใหญ่
17.00 น. (เวลาโดยประมาณ) นำคณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  โดยสวัสดิภาพด้วยร้อยยิ้มและความประทับใจ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ( รับ – ส่ง / สนามบินหาดใหญ่ – ด่านสะเดา – ท่าเรือตำมะลัง – สนามบินหาดใหญ่ )
 2. ค่ารถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวบนเกาะปีนังตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ               
 3. ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ( ปีนัง – เกาะลังกาวี )
 4. ค่ารถบัสลังกาวีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางบนเกาะลังกาวีตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 5. ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ( เกาะลังกาวี – ตำมะลัง )
 6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (7 มื้อ) + ของว่างตลอดการเดินทาง
 7. ค่าที่พัก  2  คืน  (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 8. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 9. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
 10. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 11. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 12. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
              ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
รวมโปรแกรมทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ

ทัวร์สตาร์ครูซ + เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075 502 938 // 081 415 5955
ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี