ภาพที่ท่านวาดฝัน เที่ยวสนุกทัวร์สานฝันให้ท่านแล้ววันนี้กับการ ล่องเรือสตาร์ครูซ เชนเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับการบริการที่หรูหร่า ในโอกาสที่มาวิ่งเส้นทางปีนัง เราได้จัดโปรแกรมทัวร์สำหรับพักบนเรือ 1 คืน พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่ยะโฮบารู อีก 1 คืน จากนั้นพาท่านไปเที่ยวจุดที่เป็นไฮไลน์ของประเทศสิงคโปร์ที่ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
รหัสทัวร์ R79 :: ล่องเรือสตาร์ครูซ
เกาะปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่–ด่านสะเดา–ปีนัง–ป้อมปืน–วัดเขาเต่า–วัดไทย–วัดพม่า–Stra Cruises
08.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดา เพื่อเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย  ( รบกวนลูกค้าแจ้งเวลาที่มาถึงที่แน่นอนอีกครั้ง )
09.00 น.
นำคณะเดินทางถึง ด่านสะเดา ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั่นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกัน
ได้อย่างกลมกลืน นำคณะชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้า
ไว้ด้วยกัน   อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต
ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย
16.30 น.
จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่านล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนังและน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์  หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค
เข้าที่พัก บนเรือ Star Cruises    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.   
บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises (2)  จากนั่นให้คณะอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือสตาร์ครูซ  (ไม่ร่วมในราคาทัวร์ เช่น สปา สระไว้น้ำ  ชมโชว์  นั่งดื่ม เป็นต้น) หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรือก็ได้ตามอัธยาศัย
วันที่สอง
Star Cruises – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – กระเช้าลอยฟ้ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบน เรือStar Cruises (3)  จากนั่นชมบรรยากาศยามเช้าของน่านนำสิงคโปร์ บนดาดฟ้าเรือ ถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
09.00 น.
สมควรแก่เวลา อำลาเรือสตาร์ครูซ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านภัตตาคาร  (4)   
จากนั่นนำท่านชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย 
นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่ง
อย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ
ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม
ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
จากนั่นนำท่านมุ่งสู่  เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง 
กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถ
วิ่งได้ 6  เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก
อันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
17.30 น.
นำท่านเข้าที่พัก  First  World  Hotel  (หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  (5)  
หลังจากนั่นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน  แบล็คแจ็ค รูเล็ต บัตคาร่า ฯลฯ เป็นต้น หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ
ได้ตามอัธยาศัย  ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ ) (การเข้าสถานคาสิโนท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – มะละกา – ตึกแดง – ยะโฮบารู
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น.
จากนั่นให้ท่านเตรียมตัว เพื่อเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  ระหว่างทางแวะซื้อ สินค้าปลอดภาษี ณ ร้านของฝาก เช่น นาฬิกา ขนม ช็อกโกแล็ต  เป็นต้น
10.00 น.
ถึง  กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้น
ทางจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลาง ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100  เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER
หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER 
ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.) 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (7)    

บ่าย

จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ เมืองมะละกา ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง
  และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถ กับทีมงานมัคคุเทศก์
หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
นำท่านเดินทางถึง เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่ายรูปกับ 
ตึกแดง
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกา
ในสมัยอดีตที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู
จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดน
ระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร (8)    จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก
NEW  YORK  HOTEL  JORHOBARU   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
ยะโฮบารู–สิงคโปร์–เมอร์ไลอ้อน–เกาะเซ็นโตซ่า–ยูนิเวอร์แซล–
ถนนออร์ชาร์–สนามบินชางฮี
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
08.00 น.
จากนั่นนำท่านเดินทางเข้า สู่ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง
อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้
ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโต
และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์
ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดง
ถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมง
ในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนด
ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมา
ให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง
สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
 1. Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
 2. Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
 3. Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดน     มหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
 4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
 5.  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
 6.  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
  Zone Ancient Egypt  รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
เที่ยง
ให้ท่านอิสระทานเข้าเอง ตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมในรายการนำเที่ยว) เพื่อความสะดวกของคณะในการเที่ยวชม สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เพราะหากเราเรียกท่านมาทานข้าวเที่ยงอีกเกรงว่าจะไม่สะดวก และจะเป็นการเสียเวลาของท่านในการชมโชว์ หรือ เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ในยูนิเวอร์แซล
เย็น
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung ,
OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
นำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินสิงคโปร์  โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
*** โปรแกรมทัวร์และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ *** 
อัตราค่าบริการ  ( ผู้เดินทาง 40 ท่าน)
รายการ
ราคา / ท่าน
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
10,300 บาท
หมายเหตุ : ลูกค้าต้องจ่ายค่าภาษีเรือสตาร์ครูซเองท่านละ  50  Rm. / ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ( รับ – ส่ง / สนามบินหาดใหญ่ – ด่านสะเดา )
 2. ค่ารถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ      
 3. ค่าล่องเรือสตาร์ครูซ
 4. ค่าตั๋วเข้าชมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (9 มื้อ) + ของว่างตลอดการเดินทาง
 6. ค่าที่พัก  3  คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 8. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  รักษาพยาบาล 500,000 บาท
 9. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 10. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
  ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รวมโปรแกรมทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ

ทัวร์สตาร์ครูซ + เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 9200
ล่องเรือสตาร์ครูซ