ไปหน้าแรก  || โทร.085 384 0228  || 075 502 938  || Line ID:: maiteawsanook
รหัสทัวร์ R124
สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เที่ยวสิงคโปร์ ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพราะเราคือผู้นำ และชำนาญในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง ด้วยบริการที่แตกต่าง และตอบสนองรายการนำเที่ยวสิงคโปร์ให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทัวร์เราจึงมีความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซียตัวจริง
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-มาเลเซีย-ยะโฮบารู
05.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  เจ้าหน้าที่จะช่วยขนสัมภาระของท่านขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา จ.สงขลา
  เดินทางผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น้าของประเทศมาเลเซีย ชมทัศนียภาพแห่งท้องทุ่งนาเขียวขจี สุดสายตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)     
  จากนั้นนำท่านชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี
(ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงาม
ตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายก
รัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (2)
19.00 น.
คณะเดินทางสู่  รัฐยะโฮบารู
พัก
เข้าพัก   ณ  New York Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
ยะโฮบารู-เมอไลอ้อน- GARDEN BY THE BAY-ถนนออชาร์ด- WING OF TIME
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
07.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า สู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค
ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี
โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า
ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน
ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา
กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ
สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของ
ชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์
ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ
โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภาย
นอกถูกออกแบบมาให้คล้าย
กับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง  
จากนั้นทุกท้านช๊อปปิ้งสินค้ำ DUTY FREE ของสิงคโปร์
เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูก เช่น น้ำหอม, เครื่องสำอาง,
ของที่ระลึกสิงคโปร์ เป็นต้น
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ร้านอาหาร  (4)
จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด
บนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY. ให้ท่านได้ชมการจัดสวน
ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้น
ไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจาก
นั้นยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน
มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขั้น 50 เมตร
บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลัก
ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนั้น  Flower Dome
(ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชั้นเย็น )
และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome
และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD)
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (5)  
นำท่านชมโชว์น้ำพุดนตรีสุดอลังการ WING OF TIME โชว์สุดอลังการใหม่ล่าสุดจาก Resort ราคารวมอยู่ในโปนแกรมทัวร์เรียบร้อยแล้วครับ
พัก
เข้าพัก ณ ณ  Santa Grand Hotel Bugis หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
วันที่สาม
สิงคโปร์–วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมืองมะละกา-ล่องเรือ
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (6)
08.00 น.
สมควรแก่เวลานำท่านร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กิโลกรัม ชื่นชมความงดงามของงานไม้แกะสลักจากพระพุทธรูปและตัวอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน  ณ บริเวณไชน่าทาวน์   
***บริการขนม+น้ำ ผลไม้**
นำคณะเดินทางออกจาก สิงคโปร์ เดินทางต่อสู่ประเทศ  มาเลเซีย
10.30 น.
นำท่านท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก MELAKA เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียนำท่านย้อนอดีตชมเมืองโบราณ ยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจแห่งยุโรป เช่น เมืองดัชแสคว์ร
ป้อมปืนฝรั่งเศสเอฟาโมซ่า พระราชวังแห่งรัฐ NEGARI SEMBILAN เป็นต้น
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร  (7)  
บ่าย
นำคณะแวะชม เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับ ตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  (8)
19.30 น
จากนั้นนำคณะเดินทาง ล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองไปรอบๆชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองมะละกา  สมควรแค่เวลา นำคณะเข้าที่พัก
พัก
เข้าพัก ณ โรงแรม... The Eco Tree Hotel    /  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
มะละกา-กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ซิตตี๊ทัวร์) – พระราชวัง-ชมจัตุรัสเมอเดก้า-ดิวตี๊ฟรี  -หาดใหญ่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (9)
ช่วงเช้า
นำคณะเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
10.30 น.
จากนั้นเดินทาง สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและ
แวะถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC  (อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง
แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,
ชมพระราชวังแห่งชาติ
พร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพ
ของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER
หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร  (10)  
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่  ประเทศไทย
16.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมาย
ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  อ.หาดใหญ่
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) ถึง อ.หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
ผู้เดินทาง
ราคาปกติต่อท่าน
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
8,850.-
ราคาเด็ก 3-10 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
7,900.-
หมายเหตุ: ราคาทัวร์ที่เราเสนอมานี้ เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหว่างการเดินทาง  และค่าอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นสำคัญ  และเราไม่อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลังจากที่ท่านกลับมาจากการเที่ยวกับเราในทุกๆ ครั้ง  เราจึงมีนโยบายในการทำงานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ารถบัสมาเลเซีย นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าล่องเรือมะละกา
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (10 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
 5. ค่าเข้าชม WING OF TIME
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 10. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 11. ฟรี   คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ  (นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว)
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
พระราชวังเนการา
รหัสทัวร์ R122
เที่ยวสิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล แวะเมืองมะละการ ขึ้นเก็นติ้งไอแลนด์ เที่ยวครบกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตนัส
พักที่ยะโฮบารู 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 1 คืน
รวมตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลแล้ว
ทั้งหมดรวมอาหาร 9 มื้อ
ไม่มีเรียกเก็บค่าทิป จากลูกค้าเพิ่ม
รหัสทัวร์ R123
ทริปสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ข้อดีของการเที่ยวสิงคโปร์กับเรา เช่น
ราคาทัวร์ส่วนใหญ่ รวมทุกอย่างไว้แล้ว
ราคาถูก เมื่อท่านอ่านดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ครบท่วนแล้ว
ที่พักได้มาตรฐาน
อาหารดี ได้มาตรฐาน
ไกด์บริการดี มีกิจกรรมเยอะ พร้อมทีมงานคนไทย
รถที่ใช้ได้มาตรฐาน
และอื่นๆ อีกมากมาย

ถามดู ใครๆ ก็ไปสิงคโปร์ มาเลเซีย กับ เที่ยวสนุกทัวร์
นอนในสิงคโปร์ 1 คืน || นอนบนเก็นติ้ง 1 คืน || นอนยะโฮบารู 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 9 มื้อ
รหัสทัวร์ R124
สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เที่ยวสิงคโปร์ ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพราะเราคือผู้นำ และชำนาญในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง ด้วยบริการที่แตกต่าง และตอบสนองรายการนำเที่ยวสิงคโปร์ให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทัวร์เราจึงมีความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซียตัวจริง
นอนยะโฮบารู 1 คืน || นอนสิงคโปร์ 1 คืน || นอนมะละกา 1 คืน
ชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ วิงอ๊อฟธาม ล่องเรือมะละกา
และรวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
รหัสทัวร์ R125
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ถูก ดี มีมาตรฐาน
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ใครๆ ก็ไปกับ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ
โปรแกรมเที่ยวทั้ง 2 ประเทศในครั้งเดียว เป็นโปรแกรมเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง เรามีจัดทัวร์ทั้งแบบจอย และ แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว บินตรง และ ทางรถ ออกจากด่านสะเดา และจากจังหวัดต่างๆ ของท่าน หรือ บินตรงจากกระบี่ บินตรงจากดอนเมือง บินตรงจากสนามบินภูเก็ต และบินตรงจากเชียงใหม่ เป็นต้น
พักที่ ยะโฮบารู 2 คืน || พักที่ มะละกา 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
LINE ID :: maiteawteawsanook
สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน