รหัสทัวร์ R122
เที่ยวสิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล แวะเมืองมะละการ ขึ้นเก็นติ้งไอแลนด์ เที่ยวครบกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตนัส
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
อ.หาดใหญ่-ด่านสะเดา-มาเลเซีย-ยะโฮบารู
05.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  เจ้าหน้าที่จะช่วยขนสัมภาระของท่านขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา จ.สงขลา
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่  ประเทศมาเลเซีย  ถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์นำคณะผ่านด่าน  ไทย – มาเลเซีย  (เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร  เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ)   นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (1)     
จากนั้นนำคณะเดินทางต่อให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์เดินทาง สู่ รัฐยะโฮบารู
นำคณะแวะชม เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับ ตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (2)
พัก
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SELASA  HOTEL  JAHOR หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – ยูนิเวอร์แซล – GARDEN BY THE BAY ถนนออร์ชาร์ด
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
07.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง
อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion
นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน
ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น
ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ
สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน
เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดง
ถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง
ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะ
เป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมา
ให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง  
สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ
Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
 1.      Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
 2.        Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
 3.      Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดน     มหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
 4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
 5.  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
 6.  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
  Zone Ancient Egypt
    รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
มื้อเที่ยง
ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม) อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
เย็น
จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY.
ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่าน
ได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรม
การอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนั้นยังมีทาง
เดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน
มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมุมสูงขั้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลัก
ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนั้น  Flower Dome
(ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชั้นเย็น )
และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome
และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD)
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (4)  
พัก
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  SELASA  HOTEL  JAHOR  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ยะโฮบารู – เก็นติ้ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่  เก็นติ้ง ไอ้แลนด์  ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตราคาร  (6)
บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสกับ   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น เมื่อถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง
15.30 น. จากนั้น นำท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก 
ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว
 
นัดเวลาเดินชมเก็นติ้ง 
ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่านอิสระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ
ได้ตามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลาง
แจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า
ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ
หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ
บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร   (7)
พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า  อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
เก็นติ้ง – มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า –  ด่านสะเดา
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8)
08.00 น.
นำคณะอำลายอดเขา เก็นติ้ง จากนั้นเดินทาง
สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมือง
กัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้าง
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC 
(อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
“ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วย
ต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงาม
ตระการการตามเส้นทาง แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,
จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุด
ในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด
,ชมพระราชวังแห่งชาติ
พร้อมทหารม้า
ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา
มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER
หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER
ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนัส 452 ม.)
จากนั้นนำท่านชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”
ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการ
แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี
(ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มี
ขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่ง
อย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม
เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (9)
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
18.30 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อ.หาดใหญ่
19.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) ถึง อ.หาดใหญ่  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
เที่ยว สิงคโปร์ มาเลเซีย ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
Note : วิธีการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์ไปท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
1.  บริษัททัวร์นั้นมีการจดทะเบียนหรือเปล่า (ต้องจดทะเบียนเป็นต่างประเทศ)
2.  อาหารในรายการทัวร์มีกี่มื้อ ท่านลองคำนวณเองดูว่าหากท่านต้องไปจ่ายเพิ่ม 150 บาท ต่อมื้อท่านจะทานอิ่มหรือเปล่า ?  (ทัวร์จะคิด150 บาท ต่อท่าน)
3.  ทัวร์ที่พักบนเก็นติ้ง หากในรายการทัวร์รวมอาหารค่าบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมบนเก็นติ้งราคาจะแพงกว่าแต่ท่านจะได้ขึ้นเก็นติ้งเร็ว และอาหารมีให้เลือกมากมาย และหลากหลาย ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่พอ (ซื้อหน้าห้องอาหารราคาอาหารค่า 550 บาทต่อท่าน)
4. โรงแรมที่พัก ระดับไหน? อยู่ย่านไหน?
5.  ระหว่างการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่า เช่น ขนม น้ำหวาน น้ำดื่ม ฯลฯ
6.  มีไกด์ไทย 1 ท่าน และ สต๊าฟ 1 ท่าน มี ไกด์มาเลเซีย และคนขับอีก 2 ท่านหรือเปล่า ?
7.  โปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ ทุกบริษัทจะเหมือนกัน แหล่งท่องเที่ยวเท่ากัน เส้นทางเดียวกัน
8.  รายการค่าเข้าชม ให้ท่านคิดให้ละเอียดว่าหากทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมเอาไว้ หากท่านต้องไปจ่ายเพิ่มหน้างานราคาจะเท่าไร และหากรวมไปแล้วจะถูกกว่าหรือเปล่า?
9.  ราคา (ให้ท่านคิดเป็นประเด็นหลังๆ เนื่องจากการไปเที่ยวหากท่านตั้งงบไว้แล้ว ก็ให้ดูราคาตามงบประมาณ แล้วท่านจะได้บริการที่ไม่มีการตัดรายละเอียดต่างๆออกไป ด้วยเหตุผลด้านราคา)
ราคา  :: โปรดสอบถามที่เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ: ราคาทัวร์ที่เราเสนอมานี้ เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหว่างการเดินทาง  และค่าอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นสำคัญ  และเราไม่อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลังจากที่ท่านกลับมาจากการเที่ยวกับเราในทุกๆ ครั้ง  เราจึงมีนโยบายในการทำงานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ารถบัสปรับอากาศ มาเลเซีย นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าเข้าชมสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
 4. เข้า การ์ เด้น บาย เดอร์เบย์
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (9 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 10. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 11. ฟรี   คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ  (นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว)
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
พระราชวังเนการา
รูปสวยๆ จากสิงคโปร์ มาเลเซีย
รหัสทัวร์ R122
เที่ยวสิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล แวะเมืองมะละการ ขึ้นเก็นติ้งไอแลนด์ เที่ยวครบกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตนัส
พักที่ยะโฮบารู 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 1 คืน
รวมตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลแล้ว
ทั้งหมดรวมอาหาร 9 มื้อ
ไม่มีเรียกเก็บค่าทิป จากลูกค้าเพิ่ม
รหัสทัวร์ R123
ทริปสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ข้อดีของการเที่ยวสิงคโปร์กับเรา เช่น
ราคาทัวร์ส่วนใหญ่ รวมทุกอย่างไว้แล้ว
ราคาถูก เมื่อท่านอ่านดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ครบท่วนแล้ว
ที่พักได้มาตรฐาน
อาหารดี ได้มาตรฐาน
ไกด์บริการดี มีกิจกรรมเยอะ พร้อมทีมงานคนไทย
รถที่ใช้ได้มาตรฐาน
และอื่นๆ อีกมากมาย

ถามดู ใครๆ ก็ไปสิงคโปร์ มาเลเซีย กับ เที่ยวสนุกทัวร์
นอนในสิงคโปร์ 1 คืน || นอนบนเก็นติ้ง 1 คืน || นอนยะโฮบารู 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 9 มื้อ
รหัสทัวร์ R124
สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เที่ยวสิงคโปร์ ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพราะเราคือผู้นำ และชำนาญในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง ด้วยบริการที่แตกต่าง และตอบสนองรายการนำเที่ยวสิงคโปร์ให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทัวร์เราจึงมีความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซียตัวจริง
นอนยะโฮบารู 1 คืน || นอนสิงคโปร์ 1 คืน || นอนมะละกา 1 คืน
ชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ วิงอ๊อฟธาม ล่องเรือมะละกา
และรวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
รหัสทัวร์ R125
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ถูก ดี มีมาตรฐาน
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ใครๆ ก็ไปกับ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ
โปรแกรมเที่ยวทั้ง 2 ประเทศในครั้งเดียว เป็นโปรแกรมเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง เรามีจัดทัวร์ทั้งแบบจอย และ แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว บินตรง และ ทางรถ ออกจากด่านสะเดา และจากจังหวัดต่างๆ ของท่าน หรือ บินตรงจากกระบี่ บินตรงจากดอนเมือง บินตรงจากสนามบินภูเก็ต และบินตรงจากเชียงใหม่ เป็นต้น
พักที่ ยะโฮบารู 2 คืน || พักที่ มะละกา 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 LINE ID:: maiteawsanook
เที่ยวสิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน