รหัสทัวร์ R123
ทริปสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ข้อดีของการเที่ยวสิงคโปร์กับเรา เช่น
 1. ราคาทัวร์ส่วนใหญ่ รวมทุกอย่างไว้แล้ว
 2. ราคาถูก เมื่อท่านอ่านดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ครบท่วนแล้ว
 3. ที่พักด ได้มาตรฐาน
 4. อาหารดี ได้มาตรฐาน
 5. ไกด์บริการดี มีกิจกรรมเยอะ พร้อมทีมงานคนไทย
 6. รถที่ใช้ได้มาตรฐาน
 7. และอื่นๆ อีกมากมาย
  ถามดู ใครๆ ก็ไปสิงคโปร์ มาเลเซีย กับ เที่ยวสนุกทัวร์
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่ – มาเลเซีย - เก็นติ้ง ไฮแลนด์
05.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  เจ้าหน้าที่จะช่วยขนสัมภาระของท่านขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา จ.สงขลา
06.00 น. นำคณะเดินถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์นำคณะผ่านด่าน  ไทย – มาเลเซีย  (เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร  เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ)   นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสกับ   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น เมื่อถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง
15.30 น. จากนั้น นำท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก  ณ ? โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว 
นัดเวลาเดินชมเก็นติ้ง  ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่านอิสระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ
ได้ตามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุก
สนานเพลิดเพลินกับสวนสนุก
กันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์
ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ
หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด  (2)
พัก โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า  อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เก็นติ้ง – มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮบารู
07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
08.00 น. นำคณะอำลายอดเขา เก็นติ้ง จากนั้นเดินทาง สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้างที่ใหญ่ที่
สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส) 
กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,
ชมพระราชวังแห่งชาติ
พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่าน
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน
สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนัส 452 ม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย จากนั้นนำท่านชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย 
นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์)
ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมาย
ในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน
ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (5)
พัก ณ New York  HOTEL  JAHOR หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – ยูนิเวอร์แซล – GARDEN BY THE BAY ถนนออร์ชาร์ด
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (6)
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมถนน
อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง
อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้
ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโต
และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน
เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการ
เริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมง
ในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด
ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมา
ให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความ
อลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza
กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
 Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world, 
Zone Far Far Away
สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก, 
Zone Madagascar
เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดน   มหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
Zone Hollywood
ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
Zone Ancient Egypt  รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
มื้อเที่ยง ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม)อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด
บนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY. ให้ท่านได้
ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่าน
ได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนั้นยังมีทางเดินลอยฟ้า
เชื่อมต่อกกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน
มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขั้น 50 เมตร
บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่ง
เป็นสองเรือนหลัก ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนั้น 
Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest
(ชีวภาพแบบชั้นเย็น ) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest
หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD)
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (7)  
พัก เข้าพัก  ณ   Santa Grand Hotel Bugis หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
วันที่สี่ ยะโอบารู – มะละกา-จังโหลน  – อ.หาดใหญ่
06.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8) 
07.00 น. จากนั้น  นำคณะ เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นำคณะแวะชม เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับ ตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (9)
บ่าย  จากนั้น  นำคณะเดินทางกลับสู่ด่านจังโหลน
18.00 น. ถึงด่านจังโหลน  เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  จังหวัดของท่าน
20.30 น. (เวลาโดยประมาณ) ถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ
ราคาท่านละ :: สอบถาม
หมายเหตุ:  ราคาทัวร์ที่เราเสนอมานี้ เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหว่างการเดินทาง  และค่าอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นสำคัญ  และเราไม่อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลังจากที่ท่านกลับมาจากการเที่ยวกับเราในทุกๆ ครั้ง  เราจึงมีนโยบายในการทำงานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถบัสปรับอากาศ มาเลเซีย นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าเข้าชมสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
 4. ค่าการ์เด้นบาย เดอร์ เบย์
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (9 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 10. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 11. ฟรี   คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ  (นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว)
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  
รหัสทัวร์ R122
เที่ยวสิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล แวะเมืองมะละการ ขึ้นเก็นติ้งไอแลนด์ เที่ยวครบกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตนัส
พักที่ยะโฮบารู 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 1 คืน
รวมตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลแล้ว
ทั้งหมดรวมอาหาร 9 มื้อ
ไม่มีเรียกเก็บค่าทิป จากลูกค้าเพิ่ม
รหัสทัวร์ R123
ทริปสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ข้อดีของการเที่ยวสิงคโปร์กับเรา เช่น
ราคาทัวร์ส่วนใหญ่ รวมทุกอย่างไว้แล้ว
ราคาถูก เมื่อท่านอ่านดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ครบท่วนแล้ว
ที่พักได้มาตรฐาน
อาหารดี ได้มาตรฐาน
ไกด์บริการดี มีกิจกรรมเยอะ พร้อมทีมงานคนไทย
รถที่ใช้ได้มาตรฐาน
และอื่นๆ อีกมากมาย

ถามดู ใครๆ ก็ไปสิงคโปร์ มาเลเซีย กับ เที่ยวสนุกทัวร์
นอนในสิงคโปร์ 1 คืน || นอนบนเก็นติ้ง 1 คืน || นอนยะโฮบารู 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 9 มื้อ
รหัสทัวร์ R124
สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน
เที่ยวสิงคโปร์ ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพราะเราคือผู้นำ และชำนาญในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง ด้วยบริการที่แตกต่าง และตอบสนองรายการนำเที่ยวสิงคโปร์ให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทัวร์เราจึงมีความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซียตัวจริง
นอนยะโฮบารู 1 คืน || นอนสิงคโปร์ 1 คืน || นอนมะละกา 1 คืน
ชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ วิงอ๊อฟธาม ล่องเรือมะละกา
และรวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
รหัสทัวร์ R125
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
ถูก ดี มีมาตรฐาน
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ใครๆ ก็ไปกับ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ
โปรแกรมเที่ยวทั้ง 2 ประเทศในครั้งเดียว เป็นโปรแกรมเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง เรามีจัดทัวร์ทั้งแบบจอย และ แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว บินตรง และ ทางรถ ออกจากด่านสะเดา และจากจังหวัดต่างๆ ของท่าน หรือ บินตรงจากกระบี่ บินตรงจากดอนเมือง บินตรงจากสนามบินภูเก็ต และบินตรงจากเชียงใหม่ เป็นต้น
พักที่ ยะโฮบารู 2 คืน || พักที่ มะละกา 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.085 384 0228 // 075 502 938
LINE ID:: maiteawsanook
ทริปสิงคโปร์