โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (บิน MS)
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์
13.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน Q ประตู 8 เคาน์เตอร์
สายการบิน EGYPTAIR เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
15.30 น.
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS960
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากนั้นนำ
ท่านเดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ นำท่านเข้าที่พัก ANCASA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา RESORT WORLD GENTING
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่ มีเสาธงที่สูง ที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า มาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมอนุสาวรีย์ทหารอาสาหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึกถึงสงคราม 3 ครั้ง คือสงครามโลกครั้งที่ 1แล 2และสงครามการ ปราบปราม คอมมิวนิสต์ กัวลาลัมเปอร์ จนสมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อช็อคโกแล๊ต ราคาถูกจากโรงงาน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC เพื่อเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทาง สู่ เมืองใหม่ปุตราจายา นำท่าน ชมเมือง ใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา
และอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทำ การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่อาณาจักร Resorts World Genting High Land จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ นำท่านนั่ง
กระเช้า ลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม.สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000ฟิตเข้าสู่ ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮส์
แลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์)
วันที่สาม : เก็นติ้ง – สนามบิน KLIA – สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกทั้งร่มและกลางแจ้ง ของGenting Theme Park พบกับเครื่องเล่นนานาชนิด และอิสระท่องเที่ยวสนุกเต็มที่กับกิจกรรมนานาชนิด บนเก็นติ้ง ในรีสอร์ท " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผน
โบราณ, สวนสนุก Theme Park ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลินโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อต แมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. (บนเก็นติ้งไฮ แลนด์ อุณหภูมิ18 - 22 องศา เซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกต กันหนาวไปด้วย กรณี เข้า คาสิโน สุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์ เวิลด์ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า
ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่น ตากับรูปป้นั ขนาด ใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับคุณได้ ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก ท่านละ 550บาท บัตรสวนสนุกเก็นติ้ง 1 day pass เล่นได้ทุกชนิดกี่รอบก็ได้ ยกเว้นเครื่องเล่น snow world ,
Flying coaster , sky venture , belive it or not) (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางลงสู่กัวลาลัมเปอร์ ไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก อาทิเช่น นาฬิกาน้ำหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้น
จากนั้นเดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ นำท่านเข้าชมและช้อปปิ้งที่ ห้าง KLCC ในตึกแฝด ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำหลากหาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยก่อนนำทานเดินทางสู่สนามบิน KLI
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA
23.10 น.
เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EGYPTAIR เที่ยวบินที่ MS961
00.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 13,900.-บาท
ท่านละ 13,900.-บาท
ท่านละ 13,500
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – KL – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามระบุรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่า
มัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)