โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน กรุณาจองทัวร์ก่อนล่วงหน้าขั้นต่ำ 15 วัน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 8 ท่าน
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน E ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
10.00 น.
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ AK735
13.05 น.
เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม จตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาว มาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้ง สุดท้าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุด ในโลก ตึกปิโตรนัส จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ RESORTSWORLD GENTING นำ ท่านนั่ง กระเช้า ลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานีSKYWAY ระยะทาง 3.4 กม.สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000ฟิตเข้าสู่ ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮส์แลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะ มี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)
ค่ำ
ถึงเวลานัดหมาย นำท่าน รับประทานอาหารค่ำแบบบุปเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา ยะโฮบารู  
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ เดินทางลงจากเก็นติ้ง นำท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ระหว่างทางแวะให้ท่านชมวัดถ้ำบาตู Batu Cave ชมเทพเจ้าฮินดูองค์ใหญ่ ยืนตระหง่านหน้าทางขึ้น อิสระให้ท่านถ่านรูปบริเวณด้านล่าง จากนั้นนำท่านชมและเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง และร้านสินค้าปลอดภาษี จากนั้นนำท่านไปชม เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล นำท่านชมมัสยึดสีชมพูอาคาร ที่ ทำการรัฐ สะพานแขวนทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์มะละกา เป็น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่าสำคัญที่ มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวานทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซียนำท่านชมมะละกา ชมย่านดัทซ์สแควร์ โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืน เอฟาโมซ่า เรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับ สามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SALESA Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : สิงค์โปร์ รีสอร์ทเวิลด์ ยูนิเวอร์แซล
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู เพื่อนำท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ที่ ด่านวู๊ดแลนด์นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Resort World Sentosa นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลก รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า (Resorts World Sentosa) เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลกรีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนพบกับสถานที่ท่องเที่ยวชั้นยอด ได้แก่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์(Universal Studios Singapore) เฟสทีฟ วอล์ก (Festive Walk) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซลสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซนฮอลลีวู๊ดโซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นต้น ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์ : การผจญภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “ มาดากัสการ์ ” เครื่องแรกของโลก จากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATION จุดท่องเที่ยวจากเรื่อง ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียที่จะมี SHREK 4D เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุดสำหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลายจูราสสิคพาร์เป็นต้นและท่านยังได้สัมผัสกับเฟสทีฟวอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม) และท่านยังสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมนานาชนิดกับคาสิโนระดับโลก ของ Resort World Sentosa ในกลุ่มของรีสอร์ทระดับโลกเก็นติ้งไฮส์แลนด์ (เครื่องเล่นบางชิดอาจยังไม่เปิดทำการ)
ค่ำ
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ ณ โรงแรม AMARA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : เมอร์ไลออนส์ ออร์ชาร์ด สิงคโปร์ สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ นำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำ สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ ถูก ผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็น สิงโต และลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่ เป็นปลา แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง
บ่าย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมที่ DUTY FREE SHOP อาทิ นาฬิกา, กระเป๋า, น้ำหอม, เครื่องสำอาง,แว่นตา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ราคาถูก จากนั้นนำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลาง สิงคโปร์ที่ “ ออร์ชาร์ด โร้ด”ศูนย์ รวมสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน , ลักกี้ พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ด ช้อปปิ้งเซ็น เตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนสมควร เวลานำท่านเดินทาง สู่สนามบินซางฮี (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย)
17.30 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD3508
18.50 น..
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 19,900.-บาท
ท่านละ 18,900
ท่านละ 4,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย สิงค์โปร์และเซอร์ชาร์ท
น้ำมันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย , ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML001 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 30 ธ. ค. 54 - 1 ม.ค. 55 (เปิดจองแล้ว)
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง 29 - 31 ต.ค. 54 (รีบจองด่วน)
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง 2 - 4 ธ.ค. 54 (รีบจองด่วน รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน บินRJ
- กำหนดการเดินทาง 9 - 12 ธ.ค. 54 ( รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)