โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 20 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 20 ท่าน
วันแรก : สุวรรณภูมิ - รับสนามบินกัวลาฯ – กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง        
09.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4  เคาท์เตอร์ M 1-5 สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
11.05 น.
เดินทางสู่  “สนามบินกัวลาลัมเปอร์” ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH 785
14.15 น.
ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดดัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เฟิสต์เวิลด์ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )
วันที่สอง : เก็นติ้ง – ปุตราจาย่า – มะละกา – ล่องแม่น้ำมะละกา   
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังอาหารไกด์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่น
มากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและ ร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้
ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ อิสระตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่ยอดเขา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนำท่านแวะ โรงงานช็อกโก้แลต แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทางจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาเก่าของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น “ นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ” ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่( ช่องแคบมะละกา นักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น   ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม  ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา, โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ ของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารค่ำนำท่านล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝากฝั่งยามค่ำคืน
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม Emperior Malaca Hotel เทียบเท่า
วันที่สาม : กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ       
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนำท่านตระการตาตามเส้นทางหลังจากนั้นนำท่านชมจัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์
ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง  
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่KLCC  ซึ่งภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังมากมายและมีร้านค้าขายของอีกมากเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งฯหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ทำการเช็คอินที่เคาท์เตอร์
15.13 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 782
16.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 15,900.-บาท
ท่านละ 14,900
ท่านละ 3,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) - ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML001 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 30 ธ. ค. 54 - 1 ม.ค. 55 (เปิดจองแล้ว)
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง 31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 55 (ทริปฉลองปีใหม่)
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง 2 - 4 ธ.ค. 54 (รีบจองด่วน รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน บินRJ
- กำหนดการเดินทาง 9 - 12 ธ.ค. 54 ( รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)