โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ เที่ยวเลขที่ 41/00335 เที่ยวสนุกทัวร์บริการนำเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนา ในเขตเกาะลังกาวี เกาะปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้เรายังจัดกรุ๊ปทัวร์ไปจีน เกาหลี โดยส่วนใหญ่ในกรณีที่ท่านอยู่ภาคใต้ทาง เที่ยวสนุกทัวร์แนะนำให้บินจากภูเก็ตเพื่อความสะดวกของคณะ นอกจากนี้เรายังรับจัดทัวร์ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะไหง ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดังราวี ทัวร์กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต เกาะไก่ เกาะปอดะ ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ เกาะพีพี ภูเก็ตแฟนตาซี เป็นต้น โดยมีสโลแกนว่า " เที่ยวสนุกทัวร์ เที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจคุณ"
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง) รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 20 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 20 ท่าน
วันแรก : สุวรรณภูมิ - สนามบินปีนัง            
12.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ E  โดย THAI AIRASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
14.15 น.
เดินทางสู่ “ สนามบินปีนัง ”  ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน THAI AIRASIA  เที่ยวบินที่ FD 3545
16.55 น.
ถึงสนามบินปีนัง   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯ นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองปีนัง  เมืองแห่งสีสัน ที่รวบรวมวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติและการผสมผสานของอาคารและสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกตุและอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัว นำท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนในเกาะปีนัง
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Bay View Hotel หรือเทียบเท่า อสระพักผ่อนหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ปีนัง – คาเมรอนไฮแลนด์   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดชัยมังคลาราม(วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกระหว่างทางเดินขึ้นลงวัด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางข้ามชมสะพานปีนังสะพานที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก(13.5 กม.)ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาท สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย นำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮส์แลนด์ ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง(ระยะทาง 250 กม.)
ค่ำ
ถึงคาเมรอน บริการอาหารเย็นแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Eauatorial Hotel
หรือเทียบเท่า(4 ดาว)จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ 18-24 องศา
วันที่สาม : คาเมรอนไฮส์แลนด์ - เก็นติ้งไฮล์แลนด์       
เช้า
รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นสบาย ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกชมตลาดผลไม้เมืองหนาว ก่อนเดินทางไปชมความสวยงามของ ไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขาทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ จากนั้นนำท่านแวะชมน้ำตกอิสกานด้า จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า
( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึง
โรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดดัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เฟิสต์เวิลด์  ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า เก็นติ้งซิตี้ (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง)
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโลบัคคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )
วันที่สี่ : เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า – กรุงเทพฯ 
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์  “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนำท่านตระการตาตามเส้นทางหลังจากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ระหว่างหลังจากนั้น   นำท่านมุ่งสู่ “ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพัก
ของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน LCCT ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์
21.15 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3576
21.55 น. 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 15,900.-บาท
ท่านละ 14,900
ท่านละ 4,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) - ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน หากท่านต้องการให้เราจัดทัวร์ให้กรุ๊ปส่วนตัวโปรดติดต่อขอราคาพิเศษที่ 085 384 0228 / 075 502 938
วันแรก
หาดใหญ่-ปุตราจายา-กัวร์ลาลัมเปอร์-เมอดเดก้า-ตึกปิโตนัส
05.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ (หน้า มอ.หาดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามโลตัส)จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
09.00 น.
ถึง ด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1)  นำคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล และศูนย์ราชกาลของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง และพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลา จากนั้นนำคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม นำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดใน
โลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน   สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก และให้คณะได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ห้างSuria  ในตึกแฝด 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำคณะเข้าพัก  ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
พระราชวังแห่งชาติ-แหล่งบันเทิงระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์ 
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะ ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ ทหารม้า ประจำพระองค์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง เมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยง (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย
เพื่อความเพลิดเพลินในความบันเทิงให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเก็นติ้งต่อ
16.30 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางลงจากเก็นติ้งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ –  ปีนัง  - ป้อมปืนคอนวาลิส – วัดไทย – วัดพม่า – ดิวตี้ฟรี
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (6)
บ่าย
จากนั้นนำคณะเดินทางชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปีนัง นำคณะเดินทางชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชมวัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซียหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่ 
15.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  หาดใหญ่
18.30 น.
คณะเดินทางถึงถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พืชสวนโลก เชียงใหม่ บินจากหาดใหญ่
- เดินทาง สอบถาม
ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 5,900 บาท
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 6,400 บาท
• กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา 1,900 บาท
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
คุยเรื่องทัวร์มาเลเซีย
สำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์
ศูนย์มรดกมาเลเซีย
ศูนย์หัตกรรมกัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า
มัสยิดแห่งชาติมาเลเซีย
สวนผีเสื้อกัวลาลัมเปอร์
พักผ่อนกัวลาลัมเปอร์
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)