โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML021 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะส่วนตัว 10 ท่านขั้นไปโปรดสอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์            
13.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) ช่องทางเข้าที่ 8 แถว Qเคาน์เตอร์ 10-11 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในกาตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง
15.00 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเครื่องบินของสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
18.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบัง หัวหน้าทัวร์นำท่านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมืองจากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ใจ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ KLCC
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง : KLCC–ซิตี้ทัวร์–ปุตราจาย่า-มะละกา–ล่องเรือแม่น้ำมะละกา    
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จ
พระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวันนำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่านดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์ นำท่านล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝากฝั่ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือออกมาเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนหรืออิสระช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ตลาดถนนคนเดินย่าน JONKER STREE
วันที่สาม : มะละกาซิตี้ทัวร์-เก็นติ้งไฮแลนด์      
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชมย่านดัทซ์แสควร์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกาจากนั้นนำท่านเดินชม สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง โดย กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY สะดวกปลอดภัย และมีความเร็วมาก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที และยังเคยครองตำแหน่งเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียมาก่อน (ปัจจุบันเสียตำแหน่งยาวที่สุดในเอเชียให้แก่กระเช้านองปิง 360 ที่เกาะฮ่องกง) โดยวัดจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรมประมาณ 3.4 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอก และอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เมื่อถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงแห่งเดียวของโลก หลังนำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง(ราคาเครื่องเล่นไม่รวมในรายการ)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
นำท่านได้อิสระหาความสำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติสนุกกับเกมส์ต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ตโป๊กเกอร์ คาสิโนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสื้อคอปก และรองเท้าหุ้มส้นส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด)
วันที่สี่ : เก็นติ้งไฮแลนด์–วัดถ้ำบาตู-KLCC ช้อปปิ้ง ที่ตึกแฝด (SURIA)–กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมารที่ วัดถ้ำบาตู (ไม่ได้ขึ้นบนถ้ำ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมโรงงานเครื่อง ดีบุก สินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ และแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เช่น บะกุ๊ดเต๋ตุ๋น เครื่องยาจีนแบบสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะพื้นเมืองและอื่นๆ 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
ชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)
19.30 น.
ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
22.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961
23.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 14,900.-บาท
ท่านละ 14,500
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , โรงแรมที่พัก 3 คืน , ค่ารถรับ – ส่ง, ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ , ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ, ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัททำไว้, ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง 14-16 เม.ย. 55 หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)