โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML027 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะส่วนตัว 10 ท่านขั้นไปโปรดสอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : สนามบินเชียงใหม่ – หาดใหญ่ – ปีนัง – ห้างเกอร์นี  - มาเลเซีย      
08.40 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินเชียงใหม่
10.55 น.
คณะเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3415
12.55 น.
คณะถึงสนามบิน หาดใหญ่ ทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ พร้อมทั้งนำรถบัสมาเลเซียมารับคณะที่สนามบินใหญ่ (ไม่ต้องเปลี่ยนรถที่ด่าน) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพี่แผ้ว (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง โดยผ่านด่านจังโหลนจิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ระหว่างเดินทางให้ท่านชมบรรยากาศสองข้างทาง พร้อมทั้งรวมกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์
16.30 น.
ถึงเกาะปีนัง ให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมห้างดังของเกาะปีนัง ซึ่งอยู่ติดกับทะเล นั้นคือห้างเกอร์นีย์ อิสระช้อปปิ้ง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคนไทย (2)
จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมรอยอปีนัง (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : ปีนัง  – วัดไทย – วัดพม่า – เก็นติ้ง   
07.00 น.
บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้ง เมืองในหมอก และสถานบันเทิงระดับโลก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นำท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติ้ง ไฮ้แลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วยจากนั้นท่านที่ต้องการจะเล่นเครื่องเล่นในร่มต่อก็สามารถเล่นได้ (เครื่องเล่นจะทยอยปิดประมาณ 4 ทุ่มไทย) พัก  ณ โรงแรมเฟิสเวิล ( First World Hotel )    (มีห้องมากถึง 6,300 ห้อง) หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม : เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิโตนัส – เมือใหม่ปุตราจาย่า – ยะโฮบารู 
เช้า
บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำคณะชม จัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นำคณะสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ ยะโฮบารู เมืองใต้สุด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม Salesa Hotel Jorhobaru หรือเที่ยบเท่า
วันที่สี่ : ยะโฮบารู – เมอร์ไลอ้อน – สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล   
07.00 น.
บริการอาหารเช้า(8)  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world, Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก, Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง, Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
เที่ยง
ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวสม)  อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (9)   จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก  ณ Sheri Lob Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : ไชน่าทาวร์ – ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ – ถนนออร์ชาร์ด – ห้างมุตาฟาร์- สนามบินสิงคโปร์   
เช้า
บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จาหนั้นนำคณะเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวร์ ให้ท่านได้สักการะ พระเขี้ยวแก้ว และได้สัมผัสชุมชนคนจีนในประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งเดินชม เลือกชื้อของในย่านนี้ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในย่านถนน ออร์ชาดร์ ซึ่งมีห้างดังมากมายให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อของไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อความสะดวกของคณะในการช้อปปิ้ง)
บ่าย
ให้ท่านได้มีเวลาไปสัมผ้ส บรรยากาศห้างค้าส่ง ที่รวมทุกอย่างจากทั่วโลกไว้ที่นี่ ห้างมุตาฟาร์ อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
17.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์
20.50 น.
คณะเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3452
23.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ สอบถาม บาท
ท่านละ สอบถาม
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถบัสมาเลเซียนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 4  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 -3ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (11 มื้อ)
 • ค่าอาหารว่า + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (มีบัตรไกด์)
 • ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋ว เครื่องบิน กรณีต้องการ
 • ฟรี       ป้ายไว้นิวส์สำหรับถ่ายรูปหมู่คณะ 1 ชุด
  ฟรี       รูปถ่ายหมู่คณะ  พร้อมกรอบรูปขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 รูป  (จัดทำให้หลังจบทริป)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ตึกปิโตนัส กรุงกัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บินจากสนามบินเชียงใหม่เลย
กำหนดการเดินทาง: 10-12 ส.ค./9-11 ต.ค./24-26 ต.ค./7-9 พ.ย./5-7 ธ.ค./26-28 ธ.ค.
ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค.

ราคาต่อท่าน 14,500 บาท
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง 14-16 เม.ย. 55 หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)