เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML042 : ทัวร์อลอสตาร์ พิพิธภัณฑ์ข้าว เคดาห์ ปีนัง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะครบ 10 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : หาดใหญ่ - เคดาห์ – ปีนัง  
06.00 น.  
รับคณะ ณ จุดนัดพบเมืองหาดใหญ่ โดยมัคคุเทศก์มืออาชีพคอยให้การต้อนรับเพื่อเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
07.00 น.
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านจังโหลน อ.สะเดา จ. สงขลา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ ณ.ปัจจุบัน เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซีย เพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาอันเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
09.00 น.
ชมพิพิธภัณฑ์ข้าว MUSEUM PADI ตระการตากับสุดยอดภาพวาดสามมิติ ภาพวาดฝาผนังทีมีความสูง 8 เมตร ยาว 103 เมตร กับเรื่องราววิถีชาวเมืองเคดาห์ที่จะดึงคุณกัลบสู่เรื่องราวท้องถิ่นเหมือนคุณอยู่ ณ สถานที่จริงแค่เพียงคุณสัมผัสด้วยสายตา เป็นภาพวาดที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท
10.00 น.
ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองไทรบุรีกับพระราชวังโบราณบาไลเบซา ท่านสามารถชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ ที่รวบรามสิ่งของเครื่องใช้ของศุลต่านเมืองไทรบุรี รวมถึงจดหมายเหตุขอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชการที่ 5 ) ต่อเจ้าเมืองไทรบุรีแห่งสยามในอดีต และอีกมากมายจากนั้นถ่ายภาพความประทับใจกับมัสยิซาเฮร Masjid zahir มัสยิดที่เก่าแก่และสวยที่สุดของรัฐเคดาห์
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง
บ่าย
นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง  ( Penang Bridge )  ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วย ระยะทางยาวกว่า  13.5  กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี.ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก  เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก” นำท่านเดินทางสู่  “วัดเก็กโล๊กซี่” (วัดเขาเต่า)   เที่ยวชมวัดสามชาติ  วัดพม่า วัดจีน  วัดไทย  เป็นวัดที่สวยงาม  ที่สุด ตั้งอย่างสง่างามบนเขาในเมืองอาเยอร์ อีตัม  ชมทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสระเลี้ยงเต่า สถานที่บูชา  และรูปปั้นที่งามสง่า  พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดอาทิเช่น ผ้าโสร่งปาเต๊ะ กระเป๋าเดินทาง และ เสื้อ ผ้าแฟชั่น ณ. ตลาดพื้นเมืองปีนัง
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจากนั้น เช็คอินสู่โรงแรม ROYAL PENANG หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : ปีนัง – วัดเขาเต่า –หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
ได้เวลานำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม”  (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว  108 ฟุต  และ “วัดธรรมิการาม”   (วัดพม่า)    มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว   พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเกาะปีนัง อาทิเช่น กาแฟ 25 รสชาติ ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ.ศูนย์การค้ายอดฮิตของชาวปีนัง GERNI PLAZA นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง  ( Penang Bridge )  เพื่อเดินทางกลับสู่ด่านจังโหลน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
15.00 น.
เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด ณ ( zone dutyfree )
17.00 น.
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านจังโหลน อ.สะเดา จ. สงขลา
18.30 น.
ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
สอบถาม
สอบถาม
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (4 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะไม่ถึง 20 ท่านใช้ Driver Guide)
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถามที่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากลงเว็บไม่ทัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง
รหัสทัวร์ R93 ::
ทัวร์ปีนัง อลอสตาร์ 2 วัน 1 คืน
- เที่ยววัดเก็กล้อกซี่,ขึ้นปีนังฮิลล์,ชมวัดไทย,วัดพม่า,ป้อมปืนคอนวอลิส,
ถ่ายรูปที่หอคอยอลอสตาร์
-รวมอาหารแล้ว 4 มื้อ (เช้า 1 มื้อ เที่ยง 2 มื้อ ค่ำ 1 มื้อ)
- พักที่ GROW PENANG HOTEL
กำหนดวันเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไป
ราคา :: โปรโทรสอบถาม (ขึ้นอยู่กับวันที่ และจำนวนผู้เดินทาง)
รหัสทัวร์ R94 ::
ทัวร์อลอสตาร์ เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
- ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์,ชมพิพิธภัณฑ์ข้าวลามานปาดี,
ชมพิพิธภัณฑ์เนเกอร์รี่เคดะห์,
- ขึ้นชมวิวเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี,ถ่ายรูปที่สะพานญี่ปุ่นหมู่บ้านออร์เร้นทอลวิลเลจ
ชมพิพิธภัณฑ์สุสานพระนางมัสสุหรี,ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีลังกาวีย่านตลาดกัวฮ์,
ถ่ายรูปกับรูปปั่นนกอินทรีที่ลังกาวี
-พักที่เกาะลังกาวี ที่โรงแรม BELLA VISTA LANGKAWI
- รวมอาหารแล้ว 4 มื้อ
ราคา :: โปรดโทรสอบถามเจ้าหน้าที่
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)