คลิกไปหน้าแรกของเว็บนี้
เที่ยวสนุกทัวร์จะเป็นผู้นำเที่ยว เกาะปีนัง คาเมร่อน ในแบบที่ท่านต้องการ
เช่น เที่ยวแบบครอบครัว ทานอาหารที่ท่านอยากท่าน เรามีบริการรถตู้ รถบัส แบบส่วนตัวให้ท่าน
ท่านจะบินมาจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินปีนังเลย
เพราะท่านสามารถหาตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นได้ง่าย ในอินเตอร์เน็ต
เราจะพาท่านไปสัมผัสอากาศหนาวๆ ชมไร่ชา จิบชารสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติก นึกแล้วอยากให้ท่านพาคู่รัก หรือ ครอบครัวไปเที่ยวเลยครับ
หากท่านต้องการเที่ยวมาเลเซีย ในแบบที่ท่านต้องการ เชิญใช้บริการจากเรานะครับ
เรื่องราคาจะถูก หรือ แพง ให้โทรมาคุยราคาตามที่ท่านพอใจได้เลยจ๊ะ
กำหนดการเดินทาง::
วันแรก
ปีนัง  - คาเมรอนไฮแลนด์
13.35 น.
ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ จัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และรถบัสปรับอากาศรอรับท่าน ณ สนามบินปีนัง (FD 403   15.50 – 13.35 น.)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาตาปา เมืองในหมอก คาเมรอนไฮแลนด์แห่งรัฐปาหัง ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด พร้อมพืชเศรษฐกิจ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
นำท่านชม “ไร่ชา” อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับไร่ชา หุบเขาอันสวยงามกว้างไกล 
18.00 น.

บริการอาหารเย็น  (1)  แบบสุกี้หม้อไฟ (Steam Boat) อาหารขึ้นชื่อของคาเมร่อน

จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Hotel Or Strawberry Park คาเมรอนไฮแลนด์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
คาเมรอนไฮแลนด์ – เกาะปีนัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านชม สวนตะบองเพชร CACTUS ซึ่งรวบรวมพืชพันธ์นานาชนิดไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ  จากนั้นนำท่าน ชมตลาดเช้า ซื้อผักและผลไม้สดๆ กลับบ้าน หรือจะเลือกซื้อ ผลไม้อบแห้ง และใบชารสชาติ หลากหลายกลิ่น ของที่ระลึกจากคาเมรอน
จากนั้น
ท่านชม  “สวนลาเวนเดอร์” (Lavender Garden) ที่ย่าน Kea Farm ที่นี้เป็นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามให้เลือกถ่ายรูปกันมากมายไม่ว่าจะเป็นมุมที่นำรองเท้ามาปลูกต้นไม้ มุมตู้ไปรษณีย์ มุมคิตตี้ มุมคิวปิด มุมป้าย และมุมไฮไลท์ คือมุมแปลงดอกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็นแปลงสีม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่าง
สวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ปีนัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  (3) ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางต่อสู่ปีนัง
จากนั้น
นำท่านชม วัดไชยมังคลาราม  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  และสักการะพระพุทธไสยาสน์ ภายในวัดที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่า และจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตา ดูแปลกไปจากวัดในประเทศไทย ที่เน้นศิลปะที่อ่อนช้อย แต่ศิลปะของวัดแห่งนี้จะเป็นแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลัก ทำลวดลายให้ดูวิจิตรมากนัก จากนั้นนำท่านชม
วัดพม่า ชื่อว่า วัดธรรมิการาม” วัดแห่งนี้มี “พระประธานยืน” เป็น “พระพุทธรูปแกะสลัก” จากหยกที่งดงามมาก ภายในพระอุโบสถของวัดธรรมิการามจะประดับตกแต่งไปด้วยไม้สักแกะสลักดูคล้ายลายไทยแบบล้านนา และยังมีเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพม่า
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  (4)  ณ ภัตตาคารจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างเกอร์นี่พลาซ่า  ห้างหรูอยู่หน้าอ่าวเกอร์นี่ มีสินค้าจากทุกมุมโลก ทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง 
จากนั้น
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมที่ The Royal Penang    ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เที่ยวเกาะปีนัง-ส่งที่สนามบินปีนัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านชม "ถนนสายศิลปะ" (Street Art) หรือ Ernest Zacharevic’s Playful Street Art ในปีนัง โดยผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นของศิลปินชาวลิทัวเนีย ชื่อ Ernest Zacharevic ซึ่งได้เปลี่ยนถนนธรรมดาๆ ของปีนังให้กลายเป็นหอศิลป์กลางแจ้ง ภาพวาดส่วนใหญ่จะถูกวาดขึ้นในรูปแบบภาพ 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆ  
จากนั้น

นำท่านชม ปีนัง ปารานากัน แมนชั่น (Pinang Peranakan Mansion) เป็นบ้านคหบดีชาวจีนชื่อ Chung Keng Kwee ที่มาตั้งรกรากที่ปีนัง บ้านหลังนี้สร้างในสไตล์ปารานากัน แสดงถึงวิถีชีวิตของ บาบาและโนนยา (ชายและหญิงชาวปารานากัน) ปารานากันคือชุมชนชาวจีน ที่มาอาศัยในแผ่นดินมาเลเซีย และพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่โดย ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและมาเลย์เข้าด้วยกัน ปีนัง ปารานากัน แมนชัน สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของชาวจีน ฝีมือการสร้างของช่างเรียกว่าขั้นเทพ ผังของบ้านถูกแบ่ง เป็นสัดส่วนชัดเจน แยกเรือนเจ้านาย ลูกน้อง ครัว ศาลเจ้า ออกจากกัน กลางบ้านจะเป็นลานกลางแจ้ง ห้องรับแขกมีหลายห้อง ทั้งห้องสไตล์จีนใช้รับรองแขกฝรั่ง ห้องสไตล์ ฝรั่งรับแขกจีน

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  (6) ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง กาแฟปีนัง และโรงงานช้อกโกแล็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ โรงงานขนมเปี๊ยะ และ " บะกุดเต๋ " เครื่องตุ๋นยาจีนที่ขึ้นชื่อของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
จากนั้น
เดินทางถึงสนามบินปีนัง โดยสวัสดิภาพ............... พร้อมความประทับใจ (FD402  18.55 – 19.45 น.)
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
อัตราค่าบริการ ::
1.ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าห้องพัก 2 คืน
3.ค่าอาหารในโปรแกรมทัวร์ 6 มื้อ
4.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
5.ค่าเข้าชมทุ่งลาเวนเดอร์
6.ค่าเข้าชมพิพิธภันฑ์ปารานากัน
7.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

สวนกระบองเพชร ที่คาเมร่อนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายรูปได้ฟรี อาจจะซื้อ ต้นกระบองเพชร หรือ ไม่ซื้อก็ได้ ที่นี่มากด้วยพรรณกระบองเพชรหลายชนิดมาก ท่านที่ชอบไม้ประเภทนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับผม

ด้านหน้าของโรงแรม Heritage Hotel Carmeral

ผักสดปลอดสารผิษหาทาได้ง่ายมากที่คาเมร่อนไอแลนด์

สวนแพนด้าก็มาครับ

อาร์ตสตรีดปีนังที่ถ่ายรูป จะเดิน หรือ เช่ารถจักรยานปั่นก็ได้ครับ

รูปวาดฝาผนังแนวๆ ที่ปีนัง

ป้อมปืนคอนวอลิสที่ปีนัง รอยประวัติศาสตร์ของเกาะปีนังครับ

วัดชัยมัครารามที่ปีนัง

เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเก็กล็อกซี่
โปรแกรมทัวร์มาเลเซียใกล้เคียง ::
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.085 384 0228 // 075 502 938 Line Id. teaw_sanook
ปีนัง-คาเมร่อน-เที่ยวสนุกทัวร์