วัดไทยในปีนัง
วัดพม่า
ปีนังอาร์ตสตรีด
ปีนังฮิล
ป้อมปืนคอนวอลิส
ตลาดบนเขาคาเมร่อน
สตรีมโบ๊ท
สวนลาเวนเดอร์
ไร่ชา
รหัสทัวร์::16660MLS
สุดคุ้มกับการเที่ยวมาเลเซียในมุมใหม่ แหล่งท่องเที่ยวครับ เกาะปีนัง เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชีย เป็นที่รู้จักของชาตตะวันตกเป็นอย่างดี เพราะที่นี่เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอเซีย และเที่ยวสนุกทัวร์ก็จะไปท่านไปชม คาเมร่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนยอดเขาสูง ที่มีอาหารการกินปลอดสารพิษ แนะนำเป็น เมนูสตีมโบ้ท ส่วนสตีมโป๊ท คือ อะรัยไปหาคำตอบกันได้ ในทริปเที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ :: กรุ๊ปเหมา 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ขอราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
วันแรก หาดใหญ่-ปีนัง
06.00 น. รับคณะในเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ นำคณะเดินทางสู่ด่านเข้าเมือง สะเดา และจ๊อบพาสปอร์ททั้ง 2 ประเทศ จากนั้นเดินทางตรงสู่ ปีนัง มาเลเซีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. พาคณะข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก เข้าสู้เมืองจอททาวน์ชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังที่สร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมของชิโนโปรตุกีเสมือนภูเก็ต เที่ยวชมเมืองสายวัฒนธรรมซึ่งเกาะปีนังได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ชมศาลากลางเมือง และที่ว่าการเมืองปีนัง เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารเก่ายุคอาณานิคมสมัยศตวรรษที่19 ด้านข้างของอาคารนี้จะมีคิวรถสามล้อปั่นที่เป็นเอกลักของ เกาะปีนัง จากนั้นชม กำแพงเมืองคอร์นวอลิสริมทะเล เป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของเซอร์ฟรานซิสไลทร์ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืนเพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
  จากนั้นนำคณะผ่านชม หอนาฬิกาควีนวิคตอเรีย ที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 60 พรรษาของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษในปี ค.ศ.1897 โดยมหาเศรษฐีชาวปีนัง หอนาฬิกาแห่งนี้สูง 60 ฟุต
  จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ปีนังฮิล พาท่านนั่งรถไฟฟ้าขั้นสู่บนยอดเขา ไปชมวิวมุมสูงของเกาะปีนัง ถ่ายรูปมุมต่างๆ เช่น จุดคล้องกุญแจ มุมสวยต้นไม้ เป็นต้น
  เสร็จแล้วพาท่านไปชมวิว และสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเก็กล้อกซี่ หรือ วัดเขาเต่า เป็นวัดที่สร้างด้วนศิลปะ 3 ชาติ คือ พม่า จีน ไทย ครับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ The Royal Penang
วันที่สอง วัดชัยมัคราราม-ปีนังอาร์ตสตรีด-ไร่ชาบาลัต
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาคณะเที่ยวชม และ สักการะ ณ วัดชัยมัคราราม หรือ วัดไทยในเกาะปีนัง เป็นที่สักการะของชาวมาเลเซียสยาม ในประเทศมาเลเซีย ที่วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และตรงข้ามกันก็จะมี วัดพม่า ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตรใจของชาวพม่าในมาเลเซีย
  จากนั้น เราไปเดินชม ศิลปะข้างถนน ณ ย่านปีนังอาร์ตสตรีด ซึ่งเป็นภาพวาดฝาผนังที่รวมกันไว้ในย่านนี้ ผ่านฝีมือของหลายจิตกร เช่น เออร์เนสต์ ซาคาเรวิก
  จากนั้นเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
เสร็จแล้วเดินทางต่อสู่ คาเมร่อน
16.30 น. พาคณะเที่ยวชม ไร่ชาบาลัต ไร่ชาที่ใหญ่มาก และมีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปในไร่ชาได้ หรือ จะซื้อชารสเลิศ จิปชา ได้ตามอัธยาศัย ที่นี่อากาศดีมาก เย็นสบายตลอดทั้งปี อากาศอยู่ที่ประมาณ 18 องค์ศา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เป็นอาหารแบบสตีมโบ๊ท (5)
พัก เข้าพัก ณ Heritage Hotel
วันที่สาม
ตลาดเช้า-สวนกระบองเพชร-สวนลาเวนเดอร์
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น.
เที่ยวตลาดเช้าบนยอดเขา ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย มีผักสด ผลไม้เมืองหนาว น้ำผึ้งสด ข้าวโพดเผา มันเผา ให้เราได้เลือกซื้อ เลือกทานเยอะแยะมากมายครับ สนุกสดชื่นแน่นอนครับผม
จากนั้นเราจะไปเดินชม ดอกไม้ ต้นไม้ และ ต้นกระบองเพชร กันที่ สวนกระบองเพชร ที่ใหญ่ที่สุดในคาเมร่อน หากท่านจะซื้อกลับบ้านเขาก็มีขายครับ
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาท่านไปเพลินกันต่อ ที่ สวนลาเวนเดอร์ ที่สวยงามมาก ซึ่งหาชมได้ยากมากครับ แต่ที่นี่ มีการจัดสวนได้สวยงาม ท่านใดที่ชอบการถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ ไม่ควรพลาดกับ สวนลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อนแห่งนี้ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
14.00 น.
เดินทางกลับสู่ เมืองไทย ระหว่างทางแวะพักให้ท่านเข้าห้องน้ำ และชมบ้านเรือ บรรยากาศระหว่างสองข้างทาง
17.00 น.
แวะที่ The Zoon Duty Free ซึ่งเป็นดิวตี้ฟรี ชายแดนระหว่างฝั่งมาเลเซีย และฝั่งไทย อยู่ที่ด่านจังโหลด
18.00 น.
เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
19.00 น. ทุกท่านเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
ราคาค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
เริ่มที่ 4 ท่าน
สอบถาม
ราคานี้รวม ::
1.ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ
4.ค่าขึ้นชม ปีนังฮิล
5.ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อน
6.ค่าประภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
7.ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ยังไม่รวม::
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ท่านจ่ายเองไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่41/00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ID:: 0853840228 หรือ 0814155955 หรือ teaw_sanook