เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML041 : ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน อลอสตาร์ เคดาร์ 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะครบ 10 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : หาดใหญ่  - ด่านสะเดา - เคดาห์ – ปีนัง   
06.00 น.  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบหาดใหญ่ (นำรถบัสมาเลเซียมารับ ส่ง ถึงจังหวัดตรัง ไม่ต้องเปลี่ยนรถ)  โดยมีมัคคุเทศก์มืออาชีพคอยให้การต้อนรับเพื่อเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา จังหวัดส่งขลา
09.00 น.
นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านจังโหลน อ.สะเดา จ. สงขลา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ ณ.ปัจจุบัน เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซีย เพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาอันเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
10.00 น.
ชมพิพิธภัณฑ์ข้าว MUSEUM PADI ตระการตากับสุดยอดภาพวาดสามมิติ ภาพวาดฝาผนังทีมีความสูง 8 เมตร ยาว 103 เมตร กับเรื่องราววิถีชาวเมืองเคดาห์ที่จะดึงคุณกัลบสู่เรื่องราวท้องถิ่นเหมือนคุณอยู่ ณ สถานที่จริงแค่เพียงคุณสัมผัสด้วยสายตา เป็นภาพวาดที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองไทรบุรีกับพระราชวังโบราณบาไลเบซา ท่านสามารถชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ ที่รวบรามสิ่งของเครื่องใช้ของศุลต่านเมืองไทรบุรี รวมถึงจดหมายเหตุขอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชการที่ 5 ) ต่อเจ้าเมืองไทรบุรีแห่งสยามในอดีต และอีกมากมาย จากนั้นถ่ายภาพความประทับใจกับมัสยิซาเฮร Masjid zahir มัสยิดที่เก่าแก่และสวยที่สุดของรัฐเคดาห์
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง
บ่าย
นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง  ( Penang Bridge )  ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วย ระยะทางยาวกว่า  13.5  กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี.ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก  เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก” 
15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  “วัดเก็กโล๊กซี่” (วัดเขาเต่า)   เที่ยวชมวัดสามชาติ  วัดพม่า วัดจีน  วัดไทย  เป็นวัดที่สวยงาม  ที่สุด ตั้งอย่างสง่างามบนเขาในเมืองอาเยอร์ อีตัม  ชมทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสระเลี้ยงเต่า สถานที่บูชา  และรูปปั้นที่งามสง่า  พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
16.00 น.
เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดอาทิเช่น ผ้าโสร่งปาเต๊ะ กระเป๋าเดินทาง และ เสื้อ ผ้าแฟชั่น ณ. ตลาดพื้นเมืองปีนัง
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
19.00 น.
เช็คอินสู่โรงแรม ROYAL PENANG  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : ปีนัง – วัดไทย  - วัดพม่า – คาเมร่อนไฮแลนด์  
เช้า
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
ได้เวลานำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม”  (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว  108 ฟุต  และ “วัดธรรมิการาม”   (วัดพม่า)    มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว   พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย   จากนั้นเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเกาะปีนัง อาทิเช่น กาแฟ 25 รสชาติ ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ.ศูนย์การค้ายอดฮิตของชาวปีนัง GERNI PLAZA นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง  ( Penang Bridge )  เพื่อเดินทางสู่คาเมร่อนไฮแลนด์ เมืองที่  ได้รับการขนานามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
15.00 น.
เดินทางถึงคาเมร่อนไฮแลนด์  อาณาจักรท่ามกลางเทือกเขาเหนือน้ำทะเลถึง  4500  ฟิต เมืองเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เพื่อบริโภคในประเทศและการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย  รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่า ซาไก  เมืองหนาวท่ามกลางทิวเขาแห่งไร่ชาจนได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ( สุกี้ สตรีมโบ๊ท)  อาหารเลิศรสประจำเมือง  ณ  ห้องอาหาร
19.00 น.
นำท่านเข้าสู่โรงแรม Heritage Cameron หรือเทียบเท่า  ที่พักใจกลางบรรยากาศ ธรรมชาติแห่งขุนเขากับดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ
วันที่สาม : คาเมร่อนไฮแลนด์  - หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้าให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศเมืองในหมอกยามเช้า
07.00 น.
เที่ยวชมทิวทัศน์แห่งเทือกเขาไร่ชาที่สวยงาม จิบน้ำชายามเช้าบริเวณไร่ชาที่มีชื่อเสียง
10.00 น.
ให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว นานาชนิด แวะเที่ยวชมถ่ายภาพความสวยงาม นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวและกระบองเพชร ที่มีให้ท่านชมหลากหลายพันธุ์ ณ  Bigred  Strawberry  Farm ให้ท่านได้ชมการปลูกสตอเบอร์รี่และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสตอเบอร์รี่ เดินทางลงจากยอดเขา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาที่สวยงาม เพื่อเดินทางสู่ด่านสะเดา (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง )
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
15.00 น.
เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด ณ ( Zone dutyfree )
16.00 น.
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านจังโหลน อ.สะเดา จ. สงขลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
3,950 บาท
3,200 บาท
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (7มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะไม่ถึง 20 ท่านใช้ Driver Guide)
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก

 

 

โปรโมชั่นทัวร์ปีนัง ปี2566

รหัสทัวร์ TSN-ML17
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 1 วัน

จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์ปีนังนี้
1.ปีนังฮิลล์
2.ปีนังอาร์ตสตรีด
3.ป้อมปืนคอนวอลิส
4.วัดไทย+วัดพม่า
5.วัด Kek Lok Si
6.ช้อปปิ้งห้างดัง

 

 

 

 


ทัวร์ปีนัง เคดาร์ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยวหาดใหญ่ ปีนัง เคดาห์ สุดคุ้ม เที่ยวเมืองเก่า จอร์ททาวน์
สัมผัสความเป็นมุสลิม และวิถีของ ชาวสยามในสมัยอดีต
สะพานปีนังแห่งใหม่ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเอเซีย ยาวถึง 22 กิโลเมตร สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับชาวมาเลเซียที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองจอร์ททาว
ปีนังฮิล เป็รจุดไฮไลน์อีกจุดหนึ่งในการมาทัวร์ปีนัง เพราะจุดนี้ท่านจะได้นั่งรถรางขึ้นไปชมวิวของเมืองปีนัง
ด้านบนที่มองลงมาแล้วเมืองจอร์ททาว และตึกอาคาร วิวทะเลสวยงามครับผม
การเดินทางของคนไทยปีปีนัง ทำได้หลายวิธี เช่น บินตรงจากดอนเมืองมายังสนามบินนานชาติปีนัง หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ แล้วต่อรถจากด่านสะเดามาปีนังใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ห้างกรีนเบย์ เป็นห้างใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง ที่รวมสินค้าแบรนดังทุกประเภทไว้ที่ห้างนี้ ตั้งอยู่ใกล้ทะเล แนะนำให้มาเที่ยวตอนเย็นบรรยากาศจะดีมากครับ
ไร่ชาที่คาเมร่อน ที่คาเมร่อนของประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งปลูกชาอย่างดี เพราะที่นี้อากาศหนาวตลอดทั้งปี และชาที่ปลูกก็ได้ผลผลิตดี ชาเหล่านี้มีทั้งส่งปีขายตามรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย และนำส่งออกไปยังต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบมาถ่ายรูปกับสวนชาที่กว้างขาวง และนั่งจิบชาริมสวนครับ แค็คตัส คือ สวนกระบองเพรช ที่ปลูกให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบ ซึ่งกระบองเพชรก็มีหลายสายพันธ์ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้สวย ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วยครับ
คาเมร่อนไฮแลนด์ เป็นสถานที่พักผ่อนและแห่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ดีมาก เพราะที่นี้อากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีผักผลไม้ให้เลือกทานได้มากมาย ที่สำคัญเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษครับ ท่านมาเที่ยวคาเมร่อนแล้วอย่าลืมบอกไกด์ให้
แนะนำหรือพาไปทาน สตีมโบ้ท พร้อมน้ำจิ้มรสเดสกันนะครับ
ตลาดเช้าที่คาเมร่อน แนะนำให้ท่านตื่นเช้าเมื่อมาพักที่คาเมร่อน เพราะอากาศดี และสัก แปดโมงเช้าท่านลองมาเดินตลอดเช้า ดูโน้น ดูนี่ มีสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และของป่า เช่น น้ำผึ้งป่า เป็นต้น เดินท่ามกลางอากาศเย็นสะบาย หากได้ข้าวโพดปิ้งสักหนึ่งชิ้นจะดีมากครับ
รหัสทัวร์ :: R16
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้คลิกตรงนี้
เที่ยวปีนัง เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่านจะอยู่ที่ไหน เรา ก็จัด เที่ยวปีนัง ลังกาวี แบบ 2 วัน 1 คืน ให้ท่านได้ เช่น
1 ท่านอยู่ กรุงเทพฯ ก็สามารถบินมาลงสนามบินปีนัง หรือ สนามบิน หาดใหญ่ แล้วให้เราไปรับ ได้ครับ
2. หากท่านอยู่ ภาคใต้ เจอกันที่ หาดใหญ่ หรือ ให้เรารับส่งท่านได้จากจังหวัดที่ท่านอยู่
3. หากท่านอยู่กระบี่ หรือภูเก็ต ท่านสามารถบินตรง จากสนามบินภูเก็ต หรือ กระบี่ได้เลยครับ
หากท่านจะเที่ยวปีนัง ลังกาวี 2 วัน 1 คืน หรือ ปีนัง ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  หรือ จะเป็นการเที่ยวในแบบที่ท่านต้องการ รบกวนท่านสามารถปรึกษาเราได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก หรือ กรุ๊ปใหญ่ เราก็จัดให้ท่านได้ทุกรูปแบบ และเรามีโรงแรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ขนาด 2 ดาว ไป ถึง ระดับ 6 ดาว เพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกระดับความต้องการของเรา และเรามีร้านอาหารหลายแบบ ทั้งแบบไทยๆ หรือ จะทานอย่างที่ท่านต้องการก็ขอให้บอดเรา ท่านสามารถสังเกตได้ตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย และสิงคโปร์ มักจะเจอเราอยู่ด้วย นั้นหมายความว่า เราคือ ผู้นำในเรื่องนำเที่ยวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ตัว จริงครับ
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง วันหยุดฉัตรมงคล

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซียใกล้เคียง**
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับส่ง หาดใหญ่
แบบเที่ยวครบทุกที่ ทั้งในปีนัง และ แหล่งท่องเที่ยวที่คาเมร่อน กรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ เราก็รับจัดหมด เช่น กลุ่มเพื่อนที่ทำงาน กรุ๊ปครอบครัว หรือ จะเป็นองค์กรณ์ใหญ่ๆ เราก็จัดครับ ราคาถูกกว่าแน่นอน เพราะเราทำทัวร์ตรงไม่ผ่านใคร ครับ
รหัสทัวร์:: 16660MLS
โหลดโปรแกรมทัวร์
ซันเวย์ลากูน มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบ เจาะลึกภาคกลางของมาเลเซีย
จุดเด่นหลายโปรแกรมทัวร์กับการเที่ยวสไตล์เที่ยวสนุกทัวร์ ไม่รีบ ไม่เก็บเพิ่ม ยืดหยุ่นได้
ออกเดินทางได้ทุกวัน :: ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป   
รหัสทัวร์:: SWML1
| โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ |
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ รวมค่าขึ้นปีนังฮิลแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เข้าสวนทุ่งลาเวนเดอร์คาเมร่อน รวมค่าเข้าชมแล้ว
ราคาเริ่มที่ 3,390 บาท
รหัสทัวร์ :: PEKR17660
โหลดโปรแกรมทัวร์

 

รหัสทัวร์ TSN-ML65
ทัวร์ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
บินลงหาดใหญ่ พาเที่ยวปีนัง พักปีนัง 1 คืน และ ข้ามไปพักบนเกาะลังกาวี 2 คืน ขึ้นชมวิวปีนังฮิลล์ บ้านเปอร์รานากัน ตึก Maha Tower สุสานพระนางมัสสุหรี ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปพยาอินทรี

 

รหัสทัวร์ TSN-ML66
ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน
แพคเกจเที่ยวส่วนตัว รับสนามบินหาดใหญ่ หรือจองแบบรวมตั๋วเครื่องบินได้ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ลิ่มรสไก่เบตง ชมอุโมงค์ปิยมิตร นั่งรถรางขึ้นชมปีนังฮิลล์ เดินปีนังอาร์ตสตรีท

 

รหัสทัวร์ TSN-ML67
แพคเกจทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง ส่วนตัว บินเข้าสนามบินหาดใหญ่ บินกลับจากสนามบินปีนัง เที่ยวปีนัง เจาะลึก พักในปีนัง 2 คืน แวะเที่ยวอลอสตาร์ด้วย ไม่พลาดลองชิมลอดช่องปีนัง ชม บ้านเปอร์รานากัน

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML71
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง เดินทางด้วยรถไฟ หาดใหญ่ ไปบัตเตอร์เวิร์ท
ทริปนี้ นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์ และนั่งรถไป KTM จากปาดังเบซาร์ไปบัตเตอร์เวิร์ท เที่ยวปีนัง พัก 1 คืน และไปพักเก็นติ้งไฮแลนด์อีก 1 คืน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML72
แพคเกจ ทัวร์ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัวจากหาดใหญ่ หรือ รับ KL ได้
ไปเที่ยวตึกปิโตนาส ชมสะพานข้ามถนน สะพานซาโลมา เมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปคู่ตึกปิโตนาส ชมปีนังอาร์ตสตรีท และ เดินถ่ายรูปย่าน Jew Jetty

 

 
 
 

 

 

 

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41/00335
สำนักงานเลขที่10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรสายด่วน 0853840228 ; 0814155955
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน