ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เน้นเที่ยวสิงคโปร์เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเดินทางด้วยรถจากหาดใหญ่ หรือ รับส่งที่สิงคโปร์หรือประเทศมาเลเซียก็ได้ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว

หน้าแรก
ทัวร์มาเลเซียบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์เก็นติ้งบินตรง
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน บินตรง
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2

ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน เน้นเข้าสวนสนุก Universal Singapore

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

หาดใหญ่-ปุตราจาย่า-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC

07.00 น. รับทุกท่านที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดาฝั่งประเทศไทยและผ่านด่านบูกิตคายูฮิตำ ฝั่งประเทศมาเลเซีย
เมื่อ ผ่านด่านมาแล้วพาท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางผ่านเมื่องต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐเคดาห์ บัตเตอร์เวิร์ท อิโปห์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น เดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา ซึ่งเป็นเมืองที่อยากให้ทุกท่านมาชม เพราะที่นี่มีความสะอาดและเป็รระเบียบมากๆ
จัดทุกอย่างไว้เป็นสัดส่วน เช่น
1.โซนมัสยิดสีชมพู เป็นมัสยิดกลางน้ำสีชมพูที่ถูกสร้างขึ้นด้วยรัฐบาลมาเลเซียและเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆทางศาสนาอิสลาม
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินชมได้
2.โซนทะเลสาบ เป็นจุดที่ถูกขุดขึ้นเพื่อเป็นทะเลสาบล้อมพระราชวังของท่านสุลตาลของเมืองและ
เป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้มีกิจกรรมล่องเรือชมเมืองใหม่บุตราจายาด้วย
3.โซนอาคารรัฐสภา เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีโดมสีเขียวขนาดใหญ่มองเห็นตั้งแต่ไกลๆ เป็นอีกหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของเมืองนี้ครับ
4.วงเวียนธรงชาติ 13 รัฐของประเทศมาเลเซีย
5.โซนกระทรวงต่างๆ ของมาเลเซียเส้นทางถนนไร้ฝุ่น
จากนั้น พาเที่ยว ลานเมอร์เดก้าสแควร์ จุดที่ประเทศอังกฤษได้สงมอบเอกราชกลับให้กับประเทศมาเลเซีย มาเลเซียจึงกำหนดให้ที่นี่กลายเป็นลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย มีจุดที่น่าสนใจคือ เสาธงที่สูงอันดับ 4 ของโลกและ อาคารอับดุลซาหมัด ซึ่งเคยเป็นศาลสูงของประเทศมาเลเซีย
จากนั้น พาท่านไปยัง ห้าง KLCC หรือที่ชาวมาเลเซียเรียกว่า ห้างซูเรีย ซึ่งเป็นห้างที่ตั้งอยู่ในตึกปิโตนัส ให้ท่านมีเวลาเดินช๊อปปิ้งและพาท่านเดินไปยังจุดถ่ายรูปคู่กับตึกปิโตนัส หรือ TWIN TOWER ตึกปิโตนัสถือเป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก พาคณะเข้าพัก ณ IBIS HOTEL KL หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สอง พระราชวัง-บาตูเคป-มะละกา-ยะโฮบาห์รู
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนการา ซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านสามารถถ่ายรูปได้โซนด้านหน้าของพระราชวัง ซึ่งมีความสวยงามและดูไฮโซมากๆ ครับ จากนั้นพาท่านเดินทางต่อสู่ วัดบาตู เป็นหนึ่งในวัดฮินดูที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย จุดที่โดดเด่นของถ้ำบาตูคือ รูปปั้นขันธกุมารขนาดใหญ่บริเวณหน้าทางเข้าวัด และบันไดหลากสี 272 ขั้น จากชั้นบนของบันได นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำมีศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้า และการจัดแสดงประติมากรรมตามความเชื่อของศาสนาฮิน
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางต่อสู่ เมืองยะโฮบาห์รู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
บ่าย พาคณะเดินทางต่อ และแวะชม เมืองมะละกา เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่าสำคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก ต่อมามะละกาได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้งโปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ อาคารในมะละกาจึงมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมท้องถิ่นกับเจ้าอาณานิคมนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 มะละกาและจอร์จทาวน์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ รัฐยะโฮบารูของมาเลเซีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก เข้าพัก ณ New York Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม ยะโฮบารู-เมอร์ไลอ้อน-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ออร์ชาร์ด-ยะโฮบารู
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. พาคณะเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านด่านวูดแลนด์ และเดินทางตรงสูง เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964 – รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ เกาะเซ็นนโตซ่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล สำหรับท่านที่ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล เพิ่มท่านละ 1,990 บาท และท่านที่ไม่ซื้อตั๋วเพิ่มก็สามารถเดินเที่ยว ชมที่ต่างๆ และเข้าคาสิโนในสิงคดปร์ยูนิเวอร์แซลได้
อาหาร สำหรับอาหารเที่ยงให้ท่านทานได้ตามอัธยาศัย ที่ด้านนอก หรือ ด้านในของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มีร้านอาหารและศูนย์อาหารเยอะมากๆ
17.00 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบ เมื่อมาครบแล้วไกด์พาท่านไปยังรถและพาคณะเดินทางต่อไปยัง ย่านถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นย่านการค้า ห้างสรรพสินค้า ที่หลากหลาย ให้ท่านซื้อของฝากหรือเดินห้างต่างๆ ได้ตามอัธยาศัยและเมื่อมาที่ย่านนี้ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ การใช้เวลาให้เป็นประโชยน์ทุกนาทีและอื่นๆ อีกมากมายที่นี่
อาหาร อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ย่านถนนออร์ชาร์ดได้ตามอัธยาศัย
19.30 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หลังจากนั้นเดินทางสู่ด่านสิงคโปร์ และด่านมาเลเซีย เพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
พัก เข้าพัก ณ New York Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สี่ ยะโฮบารู- Design Village Outlet Mall-หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น. จากนั้นพาท่านเดินทางต่อสู่ ประเทศไทย ระหว่างทางแวะที่จุดพักรถ เพื่อเข้าห้องน้ำและซื้อของทานเล่นบนรถ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8) จากนั้นเดินทางต่อ
16.30 น. แวะ Design Village Outlet Mall ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ของมาเลเซีย เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเมื่อพร้อมแล้วพาคณะเดินทางต่อสู่ ด่านสะเดา
18.00 น. คณะมาถึงด่านประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง 2 ประเทศ และเดินทางต่อสู่หาดใหญ่
19.00 น. ส่งทุกท่านที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย ปี2565

 

รหัสทัวร์ TSN-ML10
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย - ตึกปิโตนัส-เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซียก่อนใครๆ............ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์

วันแรก หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส
วันที่สอง พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 4,888 บาท (กรุ๊ป 5-6 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML16
ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
ราคาทัวร์รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตลอดทริป
2.ค่าอาหาร 5 มื้อรวมมื้อเช้าที่โรงแรมแล้ว
3.ค่าที่พัก 2 คืน 4.แจ้งน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
6.ค่าขึ้น Sky Way ที่เก็นติ้ง ประมาณเที่ยวละ 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,500 บาท (กรุ๊ป 10 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด 4,250 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML14
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 15 RM แล้ว
รวมค่าเข้าชมไร่ชาบารัต 3 RM แล้ว
รวมค่าขึ้น-ลง กระเช้าไฟฟ้าที่เก็นติ้งแล้ว Awana Genting Skyway 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,466 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 6,500 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML11
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่ปีนัง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วัดเก็กล็อกซี่ – ปีนังอาร์ตสตรีด
วันที่สอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ สวนลาเวนเดอร์ ไร่ชา ตลาดเย็น
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอร์รี่ หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 5,150 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

โปรแกรมเที่ยวปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ เบตง 3 วัน 2 คืน
คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่หาดใหญ่
เที่ยวสิงคโปร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้ง สิงคโปร์
ปีนัง คาเมร่อน
เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง
ปีันัง เบตง
ปีนัง คาเมร่อน
เที่ยวสิงคโปร 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

• พระราชวังเนการา

• ตลาดกัวฮ์

 

รหัสทัวร์ TSN-ML17
ทัวร์ปีนัง 1 วัน ราคาถูกที่สุด 899 บาท
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์ปีนังนี้
1.ปีนังฮิลล์
2.ปีนังอาร์ตสตรีด
3.ป้อมปืนคอนวอลิส
4.วัดไทย+วัดพม่า
5.วัด Kek Lok Si
6.ช้อปปิ้งห้างดัง

----------------------------------------

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML18
ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส-คาเมร่อน-ปีนัง

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML29
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักกัวลาลัมเปอร์
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.Awana Skyway

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
 
 
 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี